Al meer dan 30 jaar uw huizenpartner aan de Walcherse kust.

Langendam 43
4374 AB Zoutelande

 Postbus 12
4374 ZG Zoutelande

 Tel:  (0118) 561 675
       (0118) 561 811
Fax: (0118) 561 739

 roosemak@zeelandnet.nl

Woordenlijst


A  B  C  D  E  F  H  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V  W  Z 


A
Afkoopwaarde
Het kapitaal dat u opgebouwd heeft in het beleggingsdeel van uw beleggingshypotheek dat u uitgekeerd krijgt op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt. Het is ook de uitkering die u krijgt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Dit bedrag kunt u gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

Afsluitkosten
Alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten aanvraag NHG.

Afsluitprovisie
Het bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.

Akte van levering

De notaris maakt aan de hand van de gegevens in de koopakte een akte van levering op: dat is de juridische uitwerking van de reeds gesloten overeenkomst, nodig voor het bewerkstelligen van de eigendomsoverdracht.

Deze akte van levering wordt aan partijen eerst in concept toegestuurd.

De notaris nodigt u tijdig uit aanwezig te zijn op de dag van de eigendomsoverdracht.

Op die dag leest de notaris de voornaamste inhoud van de akte van levering voor in bijzijn van koper en verkoper.

De akte van levering wordt getekend door koper, verkoper (tenzij door koper of verkoper een volmacht is verleend) en de notaris.

De notaris zorgt ervoor, dat de akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers (kadaster).

Op het moment van inschrijving bij het kadaster wordt de koper officieel eigenaar.

Later ontvangt koper van de notaris een afschrift van deze akte: het "eigendomsbewijs". De originele akte blijft in bewaring bij de notaris.Appartementsrecht
Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft ook recht op alleengebruik van dat bepaalde gedeelte van een gebouw. Bovendien geeft het appartementsrecht recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis. Het aandeel en het bijbehorende gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht. Dit appartementsrecht wordt -in tegenstelling tot het lidmaatschapsrecht- wel ingeschreven in de registers van het Kadaster. Hierdoor bestaat tegelijk de mogelijkheid om een eigen hypotheek te vestigen. Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het hele flatgebouw of complex. Appartementsrechten kunnen voor woningen zijn, maar ook voor bedrijfs-of kantoorruimte.

Terug naar boven


B
Bankgarantie
Als een bank een bankgarantie afgeeft garandeert die bank dat zij op verzoek van de begunstigde datgene dat vastgelegd is in de bankgarantie zal voldoen. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook een bankgarantie geven.

Bedenktijd (wettelijk)

Als de koopovereenkomst tussen verkoper en koper op papier, dan krijgt de koper nadat deze een afschrift heeft ontvangen, drie (werk)dagen bedenktijd.

Dit betekent dat de koper binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen en geheel kosteloos van de koop kan afzien.

Wil de koper van de koop afzien dan dient hij/zij voor het einde van de bedenktijd de verkoper hiervan op de hoogte gesteld te hebben.

Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.Belasting, wat betekent dat Box 1?

 

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

 

Uw inkomen uit werk en woning bestaat uit uw inkomsten verminderd met uw aftrekposten.

Inkomsten box 1

Inkomsten die in box 1 vallen, zijn onder meer:

 • winst uit onderneming
 • loon, uitkering of pensioen
 • fooien en andere inkomsten
 • buitenlandse inkomsten
 • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter
 • periodieke uitkeringen (zoals uitkeringen van een lijfrente of alimentatiebetalingen)
 • negatieve persoonsgebonden aftrek
 • terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijke
 • eigenwoningforfait
 • kapitaalverzekeringen eigen woning

Aftrekposten box 1

In box 1 kunt u onder meer de volgende aftrekposten hebben:

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekbare kosten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek, zoals:
  • alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
  • studiekosten en andere scholingsuitgaven
  • onderhoudskosten rijksmonumentenpand
  • kwijtgescholden durfkapitaal
  • giften
  • restant persoonsgebonden aftrek

Daarnaast kunt u tot en met 2014 gebruikmaken van de volgende aftrekpost:

 • uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar

Uw belastbaar inkomen in box 1 is uw inkomen verminderd met te verrekenen verliezen in box 1. U hebt een verlies als uw inkomen in box 1 over een jaar negatief is.Belasting, wat betekent dat Box 2?Box 2: aanmerkelijk belang


Hebt u, eventueel samen met uw fiscale partner, een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie? Dan moet u misschien belasting betalen over het voordeel dat u daarvan hebt.

U kunt 2 soorten voordeel hebben:

 • reguliere voordelen, zoals dividend
 • vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen

Het belastbaar inkomen in box 2 is het voordeel verminderd met uw persoonsgebonden aftrek en te verrekenen verliezen in box 2. U mag hier persoonsgebonden aftrek verrekenen als u daarvoor in box 1 en 3 te weinig inkomsten hebt.

Wat is een aanmerkelijk belang?

U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% hebt van:

 • de aandelen (ook per soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • de genotsrechten (ook per soort) van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

U hebt ook een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, opties hebt om minimaal 5% van de aandelen (ook per soort) te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Een bewijs van een deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening geldt ook als 'aandeel in een vennootschap'.Belasting, wat betekent dat Box 3 ?
  

Berekening belasting over inkomen uit vermogen vanaf 2017

U betaalt belasting over uw inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen. Wij belasten niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

 

In 2017 drie schijven in box 3

Tot en met 2016 berekenden wij een fictief rendement van 4% over uw vermogen. Over deze 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw vermogen.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over het inkomen uit uw vermogen. Er zijn 3 schijven.

Wij gaan ervan uit dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaan wij ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. Bij iedere volgende schijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om het rendement over uw vermogen te berekenen.

In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven zijn opgebouwd.

 

Tabel berekening rendement op vermogen vanaf 2017

Schijf

Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen

Percentage
1,63%

Percentage
5,39%

Percentage
gemiddeld
rendement

1

Tot € 75.000

67%

33%

2,871%

2

Vanaf € 75.000 tot € 975.000

21%

79%

4,600%

3

Vanaf € 975.000

0%

100%

5,39%

 

Hoe berekenen wij het rendement over uw vermogen?

In schijf 1 belasten wij 67% van uw vermogen met 1,63%  en over de overige 33% berekenen wij 5,39% belasting.

In schijf 2 belasten wij 21% van uw vermogen met 1,63%  en 79% van uw vermogen met 5,39%.

Valt een deel van uw vermogen in schijf 3? Dan belasten wij dat deel volledig met 5,39%.

 

Percentage gemiddeld rendement

In de tabel ziet u ook een gemiddeld rendement per schijf staan. Met behulp van dit percentage berekent u eenvoudig uw voordeel sparen en beleggen. Om afrondingsverschillen zo klein mogelijk te maken, staan er 3 cijfers achter de komma.

 

Hoe zijn de percentages en verdeling tot stand gekomen?

Het percentage van 1,63% is berekend door het gemiddelde te nemen van het landelijke rendement op spaargeld over 5 jaar.    

Het percentage van 5,39% is berekend door het gemiddelde landelijke langetermijnrendement te nemen op aandelen, obligaties en onroerende zaken over 15 jaar.

Deze percentages worden ieder jaar opnieuw berekend.

 

Verdeling spaargeld en beleggingen
In de tabel ziet u dat wij ervan uitgaan dat een u bepaald deel van uw vermogen spaart, en een deel belegt. In schijf 1 (tot € 75.000 ) ziet die verdeling er bijvoorbeeld als volgt uit: 67% van het vermogen wordt gebruikt om te sparen en met de overige 33% wordt belegd.

Deze verdeling baseren wij op gegevens uit alle belastingaangiften over 2012. Wij beoordelen in 2020 of deze verdeling nog voldoende aansluit bij de realiteit.  

 

Percentage inkomstenbelasting over het rendement

Over het berekende rendement betaalt u altijd 30% inkomstenbelasting.

 

Hebt u een fiscale partner?

Dan mag u uw gezamenlijke vermogen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is.

 

Let op!

 

De verdeling kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de uitbetaling van de algemene heffingskorting. Met de online aangifte bepaalt u gemakkelijk wat in uw situatie het meest voordelig is.

 

Voorbeelden berekening inkomen uit uw vermogen  Belastingaftrek
Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar. De aflossing van uw hypotheek is niet aftrekbaar.

Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.

Bijleenregeling
 

Bijleenregeling

 

Ga je je huidige koopwoning verkopen en een nieuwe woning kopen? Dan kun je te maken krijgen met de bijleenregeling hypotheek.

Dit is een belastingmaatregel die de overheid in 2004 heeft ingevoerd om de hypotheekrenteaftrek te beperken.

Roose Makelaardij legt in dit artikel uit de bijleenregeling precies werkt.

 

Bijleenregeling 2015

De bijleenregeling komt er in het kort op neer dat je de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van je woning, moet investeren

in de volgende koopwoning. Wanneer de opbrengst van je huis hoger is dan de schuld die je nog hebt over de woning plus

de verkoopkosten, is er sprake van overwaarde (ook wel eigenwoningreserve genoemd).

 

Voorbeeld:
Je hebt in 2003 een woning voor 250.000 euro gekocht. Nu verkoop je dezelfde woning voor 275.000 euro.

De kosten (makelaarskosten e.d.) die hiermee gepaard gingen, bedroegen in totaal 5.000 euro. De overwaarde op

je woning bedraagt in dit geval (275.000 - 250.000 - 5.000 =) 20.000 euro.

 

Gebruik je deze overwaarde niet voor de aanschaf van een nieuwe woning, dan is er geen hypotheekrenteaftrek

mogelijk over het leenbedrag ter grootte van je overwaarde (26.000 euro). Ook als je verhuist naar een goedkopere

woning moet je de overwaarde van je oude woning volledig gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning.

Je kunt dus stellen dat het bedrag van de hypothecaire lening waarover je rente mag aftrekken, nooit hoger mag zijn

dan de aankoopprijs van je nieuwe woning vermindert met de overwaarde van je oude woning. Om de bijleenregeling

te verduidelijken geven we een voorbeeld:

 

Voorbeeld:
Je hebt een nieuwe woning gekocht voor 300.000 euro. Je oude woning verkocht je met een overwaarde van

20.000 euro. De hypotheekrente is dan slechts aftrekbaar over een lening van 300.000 - 20.000 = 280.000 euro.

Gebruik je de overwaarde van je oude woning niet om een nieuwe woning te financieren en sluit je een nieuwe

lening af van 300.000 euro, dan mag je van slechts 280.000 euro de rente aftrekken.

 

Bijleenregeling 3 jaar

Verkoop je je woning en koop je niet (meteen) een nieuwe woning, dan blijft de overwaarde nog drie jaar bestaan

(tot 2010 was dit vijf jaar). Koop je binnen drie jaar een nieuwe eigen woning, dan dien je alsnog met de overwaarde

van je oude woning rekening te houden. Uiteindelijk vervalt de overwaarde na drie jaar.

Verhuizing zonder dat je een nieuwe woning koopt, kan wanneer je bijvoorbeeld van een koopwoning naar een

huurwoning verhuist, wanneer je gaat emigreren of wanneer je gaat samenwonen in een koophuis dat je partner al in bezit had.

 

Bijleenregeling & de nieuwe hypotheekregels

Vanaf 2013 hanteert de overheid enkele nieuwe hypotheekregels, waaronder een beperking hypotheekrenteaftrek.

Wil je een nieuwe hypotheek afsluiten, dan kom je alleen nog maar voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking als de

hypotheek vanaf het begin wordt afgelost. Dit is alleen het geval bij een annuïteitenhypotheek en bij een lineaire hypotheek. Als aanvullende voorwaarde wordt gesteld dat je de hypotheek binnen 30 jaar volledig afgelost moet hebben.

Voor hypotheken die voor 2013 zijn afgesloten, verandert er niets.

 BKR wat is dat?
"Toetsing en registratie bij het BKR in Tiel": het is een vaak voorkomend zinnetje in leenreclames. Maar wat betekent dat nu eigenlijk en wat doet het Bureau Krediet Registratie (BKR) precies? Roose Makelaardij heeft de tien belangrijkste vragen met antwoorden over het BKR voor je op een rij gezet.

1. Wat is het Bureau Krediet Registratie?
Het BKR is een stichting die veertig jaar geleden is opgericht door het financiële bedrijfsleven om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verzorgen. Het BKR is gevestigd in Tiel en speelt een maatschappelijke rol bij het voorkomen van overkreditering van consumenten.

2. Wat weet het BKR?
Alle betalingsverplichtingen van alle consumenten die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar, staan in het register vermeld. Het BKR weet niet alles van je financiële situatie. Alleen de volgende gegevens zijn bekend:
 • Persoonsgegevens: naam, geboortedatum, en adres.
 • Kredietgegevens: het geleende bedrag of het bedrag dat je maximaal mag besteden, het moment waarop het krediet ontstond, wanneer het krediet afgelost moet zijn en de kredietsoort.

3. Waarom registratie?
Het doel van de BKR-registratie is dat geldverstrekkers een goed beeld kunnen krijgen van het leen- en aflosgedrag van consumenten. Daardoor wordt het risico van de dienstverlener ingeperkt. Anderzijds kan zo voorkomen worden dat iemand meer leent dan hij of zij zich eigenlijk kan veroorloven.

4. Worden alle kredieten geregistreerd?
Nee, alleen als een krediet een looptijd heeft van langer dan drie maanden en het geleende bedrag tussen de 500 en 125.000 euro ligt. Dat kan een creditcard of een kredietlimiet op je betaalrekening zijn, maar ook een krediet bij een thuiswinkelorganisatie.

5. Wat wordt nog meer gemeld bij het BKR?
Naast kredieten worden ook GSM-abonnementen gemeld bij het BKR. Momenteel is dat het geval bij drie telefoonmaatschappijen (T-Mobile, Vodafone en Telfort). Onlangs is besloten dat ook betalingsachterstanden van de huur en energierekening gemeld gaan worden en vorig jaar werd nog duidelijk dat het BKR ook hypotheekgegevens  wil gaan bijhouden.

Studieleningen van de Informatie Beheer Groep worden overigens niet doorgegeven aan het BKR.

6. Wanneer levert een BKR-registratie problemen op?
Een BKR-registratie hoeft in principe geen problemen te geven. Alle kredieten worden namelijk vastgelegd, ook als je geen betalingsproblemen hebt. Voor 94 procent van alle geregistreerden is dat het geval. De overige 6 procent heeft wel problemen met het aflossen van leningen en staat daarom als wanbetaler geregistreerd. Zij hebben van het BKR een achterstandscodering gekregen, waardoor het voor hen lastig zoniet onmogelijk is om een krediet of hypotheek af te sluiten.

7. Kan ik zien hoe ik geregistreerd sta?
Ja, dat kan door een overzicht van je gegevens op te vragen bij het BKR of bij een willekeurige bank. De kosten daarvoor zijn 4,50 euro. Je kunt overigens uitsluitend gegevens over jezelf opvragen. Zelfs in de gegevens van je (huwelijks) partner krijg je geen inzage.

8. Wat kan ik doen als mijn gegevens onjuist zijn?
Blijken je gegevens onjuist te zijn? Dan kun je een verzoek tot correctie indienen bij de geldverstrekker, dus niet bij het BKR. Kun je het niet eens worden met de geldverstrekker, dan kun je een klacht indienen bij de geschillencommissie van het BKR.

9. Wie beslist of ik een lening krijg of niet?
Het BKR beslist niet, dat doet alleen de kredietverstrekker. Die kan op basis van de beschikbare informatie van het BKR beoordelen of een lening verantwoord is.

10. Wie mogen mijn gegevens opvragen?
Jijzelf. En de organisaties die bij het BKR zijn aangesloten. Dat zijn banken, financieringsmaatschappijen, thuiswinkels, creditcardverstrekkers en telecombedrijven. Deze deelnemers zijn verplicht om informatie in te winnen bij het verstrekken van een krediet of kredietfaciliteit. Ook moeten ze wijzigingen in de situatie altijd doorgeven aan het BKR.Bloot eigendom

De blote eigenaar is de eigenaar van een onroerende zaak, terwijl een ander een verdergaand genotsrecht op die onroerende zaak heeft.

Door het recht van die ander heeft de blote eigenaar over het algemeen niet de directe beschikking over zijn zaak. De zaak zelf wordt het blote eigendom genoemd. Soms wordt door de genothebbende wel een vergoeding aan de blote eigenaar betaald.

Het blote eigendom komt voor bij:

 

* erfpacht

* beklemming

* recht van opstal

* recht van vruchtgebruik

* recht van gebruik of bewoning

Het woord bloot heeft overigens niets met naaktheid, maar betekent enkel en alleen (vgl. het Duitse bloß). De betrokken persoon is dus alleen (maar) eigenaar.Bod

Het bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.

Een bod kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan, maar de koop is alleen bindend wanneer deze op papier staat!Boeterente
Een bedrag dat u in rekening wordt gebracht wanneer de hypotheekbedragen niet op tijd worden voldaan. U betaalt ook een boeterente wanneer u tussentijds meer aflost dan het toegestane percentage.

Bouwdepot
Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt geparkeerd in een bouwdepot. U ontvangt over dit bedrag een aan uw hypotheek gerelateerde rente. Uit het bouwdepot worden rekeningen van de bouwer betaald. De maximale looptijd van een depot is 2 jaar.

Bouwfinanciering
De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

Bouwkundige keuring

Een rapportage die gemaakt wordt door een bouwkundige in opdracht van de verkoper of koper over de bouwkundige staat van het object en eventueel het toekomstig onderhoud.

Een aannemer/bouwkundige kan tevens een gerichte, vrijblijvende offerte uitbrengen met betrekking tot herstel, modernisering, verbouwing, ed.Bouwtermijnen
Een nieuwbouwhuis wordt vaak in termijnen betaald. De gedeelten van de koop/aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan zijn de bouwtermijnen.

Bruto-werkelijke-rente
Zie effectieve rente.

Terug naar boven


C
Canon
De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.

Courtage

Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis.

Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd.

De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking.

De courtage is exclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW).Terug naar boven


D
Dagrente
De rente die op dat moment geldt voor nieuwe hypotheken.

Dalrente

Dalrente wil zeggen dat indien na ondertekening van de offerte de rente omlaag gaat voordat de hypotheekakte wordt gepasseerd, past de geldgever de rente aan.

 Terug naar boven


E
Economische waarde
Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

Effectieve rente
De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. De rente die u werkelijk betaalt. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.). Wordt ook bruto-werkelijke-rente genoemd.

Eigendomsakte
Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsakte van uw huis.

Eigenwoning forfait

Wat is het eigen woning forfait?


Eigenwoningforfait berekenen


U moet voor uw eigen woning een bedrag bij uw inkomen tellen: het eigenwoningforfait.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf was.

Gebruik voor het berekenen van het eigenwoningforfait de Tabel eigenwoningforfait 2015, 2014 

 

Tabel eigenwoningforfait 2015

Waarde van de woning

Eigenwoningforfait

meer dan

niet meer dan

-

€ 12.500

0%

€ 12.500

€ 25.000

0,30%

€ 25.000

€ 50.000

0,45%

€ 50.000

€ 75.000

0,60%

€ 75.000

€ 1.050.000

0,75%

€ 1.050.000

-

€ 7.875 + 2,05% van de waarde van de woning boven € 1.050.000

Tabel eigenwoningforfait 2014

Waarde van de woning

Eigenwoningforfait

meer dan

niet meer dan

-

€ 12.500

0%

€ 12.500

€ 25.000

0,25%

€ 25.000

€ 50.000

0,40%

€ 50.000

€ 75.000

0,55%

€ 75.000

€ 1.040.000

0,70%

€ 1.040.000

-

€ 7.350 + 1,8% van de waarde van de woning boven € 1.040.000

 

 

Rekenvoorbeeld voor 2015

De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 279.000.

Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,75.

De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 279.000 x 0,075 = € 2.092,50.

 
Energielabel en Energie Prestatie Advies (EPA).
 

Wat is het energielabel?

 

Energielabel woning

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Huiseigenaren zijn verplicht bij verkoop of verhuur van de woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te geven. 

 

Wat is het energielabel voor woningen?

Met het energielabel kunt u zien of uw woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label.

Op het energielabel staat ook welke energiebesparende maatregelen in uw woning mogelijk zijn. Denk hierbij aan plaatsing van dubbel glas of isolatie van dak, gevel of vloer.

 

Energielabel aanvragen

Heeft u nog geen energielabel voor uw woning? Dan ontvangt u in januari of februari 2015 een voorlopig energielabel. U moet dit voorlopige energielabel zelf online omzetten in een verplicht, definitief label. Een definitief energielabel is verplicht bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering van woningen.

 

Energielabel van uw woning checken

Wilt u weten welk energielabel uw woning heeft? Vul op www.zoekuwenergielabel.nl uw postcode en huisnummer in en controleer of uw woning al een energielabel heeft.

Energielabelcheck: ook voor huurders

Huurders kunnen op www.zoekuwenergielabel.nl ontdekken hoe de energiezuinigheid van hun woning meetelt in de huurpunten voor het berekenen van de maximale huurprijs. 

 

 

Energieprestatieadvies (EPA)

 

Een Energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn.

EPA-maatwerkadvies

Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Een overzicht van maatwerkadvies-adviseurs vindt u op de

website van QBISnl.nl. Zoek daar op BRL 9500 deel 4.

Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

 • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;
 • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
 • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;
 • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
 • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer.

Een verbeterde energieprestatie resulteert in een aanmerkelijk lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).

 

Wat is een goed moment voor een EPA-maatwerkadvies?

Een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren.

Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning (zie het onderdeel Slim Onderhoud op deze site).

 

Belastingvoordeel

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee bedrijven premie kunnen ontvangen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de bijbehorende energiebesparende maatregelen. U kunt 44% van de kosten van het energieadvies (voor bestaande gebouwen) aftrekken van de fiscale winst. Het netto voordeel bij een vennootschapsbelasting van 31,5% is 14%.

 

Relatie EPA-maatwerkadvies en energielabel

Een EPA-maatwerkadvies en een energielabel worden beide afgegeven door een gecertificeerd bedrijf en geven informatie over de energieprestatie van een pand. Maar verder zijn er veel verschillen.

 

Het energielabel:

 • is vanaf 2008 verplicht bij nieuwe verhuur of verkoop;
 • komt tot stand door beperkt onderzoek;
 • is een algemene berekening van de energieprestatie van een gebouw onder standaardcondities.

Het EPA-maatwerkadvies:

 • is een vrijwillig advies;
 • geeft een helder overzicht van het werkelijke energiegebruik van een gebouw en onder welke condities dat tot stand komt;
 • bepaalt veel gedetailleerder welke verbeteringsmaatregelen u zou kunnen treffen;
 • geeft een indicatie van het verwachte energieverbruik en de verwachte comfort- en klimaatverbetering als gevolg van energiegerelateerde maatregelen;
 • geeft een overzicht van de kosten en baten als gevolg van energiegerelateerde maatregelen, inclusief de terugverdientijden.

Waarom meer dan een energielabel?

Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal en uitvoeringsgericht advies dat aansluit op de huisvestingsprocessen. Het biedt daarom veel meer aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies kunnen wel benut worden voor het bepalen van een energielabel. Uw adviseur kan u daar meer over vertellen.Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Executiewaarde
De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop. Meestal is dit bedrag 75% tot 90% van de waarde bij vrije verkoop.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik

bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.Expiratiedatum
De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode.

Terug naar boven


F
Financieringskosten
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

Terug naar boven


H
Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering van uw huis.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.

Hypotheek
Langlopende lening met onroerende zaak (uw huis) als onderpand.

Hypotheekakte
In dit document worden afspraken weergegeven tussen de koper en een financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het Kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Hypotheekgever
Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak als is onderpand.

Hypotheeknemer
De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.

Hypotheekregister
Een openbaar - voor iedereen toegankelijk - register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

Terug naar boven


K
Kadaster
Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht.Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register.

Kadastraal uittreksel

Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum.

Het overzicht vermeldt onder andere:
·         naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar
·         kadastrale aanduiding
·         oppervlakte
·         zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)
·         belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de

          Wet Bodembescherming (vervuilingen)
·         aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons.

 

Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.Koopakte of koopovereenkomst

Als u via een makelaarskantoor een woning of appartement koopt of verkoopt worden de afspraken vastgelegd in een koopakte.

 

De koopovereenkomst (ook wel koopakte genoemd) is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis.  Daarin leggen zij vast, dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper. Als de koopovereen­komst zonder notariële tussenkomst is opgesteld, zijn soms nog niet alle juridische aspecten geregeld. Juist die niet geregelde zaken kunnen doorslagge­vend zijn voor de vraag of u het huis juist wel of niet wil kopen.

Daarom is het belangrijk dat u de notaris inschakelt vóór u de ‘voorlopige' koopovereenkomst ondertekent.  Hij biedt de noodzakelijke deskundige begeleiding op juridisch gebied en houdt daarbij de belangen van alle partijen in de gaten. In de praktijk worden overigens veel koopovereen­komsten naar volle tevredenheid opgesteld door gekwalificeerde makelaars. Regelmatig gebeurt dat in samenwerking met de notaris.

 

De koopovereenkomst moet schriftelijk worden vastge­legd. Als de koper de getekende koopovereenkomst heeft ontvangen, heeft hij nog drie (werk-)dagen bedenktijd. In deze bedenktijd kan hij zonder opgaaf van reden de koopovereenkomst ontbinden. Als u de koopovereen­komst ondertekent als koper, dan zit u er (na afloop van de bedenktijd) aan vast. De koop kan alleen worden ontbonden als aan een ontbindende voorwaarde wordt voldaan.  

 

Krijgt de koper de financiering niet binnen een bepaald aantal - vooraf afgesproken - dagen rond, dan kan hij door een beroep te doen op de  ontbindende voor­waarde zonder verdere kosten van de koop af. De term ‘voorlopige' in ‘voorlopige koopovereenkomst' slaat op de voorwaarden in de koopovereenkomst die vrijwel altijd worden overeengekomen, bijvoorbeeld in verband met de financiering. Ook wordt met ‘voorlopig' aangege­ven dat de koper nog geen eigenaar van de woning is. Dat wordt hij pas na ondertekening van de leveringsakte bij de notaris en inschrijving van die akte bij het Kadaster.

Een getekende koopovereenkomst kan worden ingeschreven bij het Kadaster. Hierdoor wordt de koper beschermd tegen hypotheken en beslagen die na de koop worden gevestigd, maar ook tegen een doorverkoop door de verkoper aan een ander en tegen faillissement van de verkoper. Inschrijving kan alleen met een verklaring van een notaris.

Ook al staat in de koopovereenkomst dat partijen heb­ben afgesproken dat deze niet wordt ingeschreven, dan is inschrijving toch mogelijk. De kosten van een inschrijving zijn laag.Kosten Koper (k.k.)

De kosten die de koper bovenop de koopprijs betaalt kunnen bestaan uit:

 

notariskosten voor de akte van levering (incl. BTW), kosten van het kadaster en overdrachts-belasting.

Makelaarskosten en hypotheekkosten vallen er onder andere niet onder! De overdrachtsbelasting bedraagt momenteel zes procent van de koopsom.

Als de waarde van de onroerende zaak hoger is dan de koopsom wordt de overdrachtsbelasting over de waarde berekend.

Er is een kans dat over de koopsom omzetbelasting (BTW) is verschuldigd. Bijvoorbeeld als er recentelijk een verbouwing geweest is, of als er een praktijkruimte meeverkocht wordt. Duidelijk moet dan zijn wie deze BTW voor zijn rekening neemt. Bij nieuwbouw is de BTW gewoonlijk inbegrepen in de koopsom. Uw makelaar kan u hierover inlichten.Terug naar boven


L
Levering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Leveringsakte
Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.

Lidmaatschapsrecht
Een lidmaatschapsrecht geeft u als lid van de vereniging het recht om in een woning te wonen. Daarnaast heeft u het recht om gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes. Lidmaatschapsrechten worden uitgegeven door een speciaal daarvoor opgerichte coöperatieve flatexploitatievereniging (fev). Wie een lidmaatschapsrecht koopt, mag zolang in de woning wonen als hij wil. De juridische eigendom van de woning is echter in handen van de fev en dus niet in handen van de eigenaar van het lidmaatschapsrecht.

Looptijd
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

Terug naar boven


M
Maandlast
Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is.

Makelaar, wat is dat?

Een makelaar bemiddelt bij koop en verkoop van huizen, kantoren, roerende zaken, verzekeringen, op de goederen termijnmarkt of ander roerend, onroerend of registergoed, regelt contracten en (ver)koopafspraken.

Een groot deel van het werk bestaat uit het zoeken van (de makelaar van) een geschikte partij om dat bepaalde goed eenmalig mee te verhandelen.

De makelaar verzorgt traditioneel alle zaken van woningopname tot en met de overdracht bij de notaris. Hiervoor betaalt de klant een courtage, dit is een vooraf afgesproken percentage van de uiteindelijke verkoopwaarde.

Zolang de werkzaamheden van de makelaar niet tot resultaat leiden, hoeft de verkopende klant meestal niet te betalen.

Ook de klant die een zaak wil kopen kan een makelaar inschakelen, maar dat gebeurt lang niet altijd.

 

Woningmakelaardij in Nederland

Sinds maart 2001 mag in Nederland iedereen zich makelaar noemen. De titelbescherming en beëdiging werd toen afgeschaft. Sindsdien bewaken brancheorganisaties de kwaliteit met certificeringsregelingen. Van deze certificeringsregelingen zijn er thans twee, VastgoedCert en SCVM (VBO). De laatste is de enige regeling welke ook geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie.(RvA)

In Nederland zijn er onder andere de volgende brancheverenigingen:

 • Nederlandse Vereniging van Makelaars    (NVM)
 • Landelijke Makelaars Vereniging             (LMV)
 • Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO)
 • Makelaar Vereniging Amsterdam             (MVA)
 • Federatie TMV voor Taxateurs
 • Register van Vastgoed Taxateurs            (RVT)
 • Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken

Ontwikkelingen

De makelaardij wordt sterk beïnvloed door de opkomst van het Internet, die consumenten nieuwe mogelijkheden biedt om woningen te zoeken en aan te bieden.

Sommige makelaars bieden de verkopers van woningen de mogelijkheid een deel van het verkoopproces zelf uit te voeren, bijvoorbeeld het verzorgen van verkooptekst, foto's en rondleidingen voor potentiële kopers.

Hierdoor kan de klant een deel van de makelaarskosten uitsparen. De eerste makelaar in Nederland die met dit concept op de markt is gekomen is Makelaarsland.Terug naar boven


N
Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Wat betekent dit precies voor u?
Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. Het kan zijn dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Wat zijn de voordelen van NHG?

Voordeliger
Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel.
Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,40% over uw hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

 • Veilig
  Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. U kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid.
 • Verantwoord
  NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u nooit teveel leent. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende financiële ruimte over voor andere uitgaven zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.
 • Kosten fiscaal aftrekbaar
  Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar.
 • Volledige financiering
  U kunt de aankoop van uw woning volledig financieren. Dit betekent dat u, naast de kosten voor de aankoop van de woning bijvoorbeeld ook de kosten voor de notaris, de makelaar, het taxatierapport en de kosten voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering) kunt meefinancieren. U hoeft dus geen eigen geld in te brengen.

Wat kan ik lenen?

Bij aankoop van een woning bestaan voor NHG twee maxima (jaar 2008): de verkrijgingskosten mogen niet hoger zijn dan € 265.000,- én u kunt niet meer lenen dan € 265.000,-.

Bij verkrijging van bestaande bouw houdt NHG standaard rekening met 12% bijkomende kosten, waardoor de koopsom of de taxatiewaarde niet meer mag bedragen dan € 236.607,14.

Bij verkrijging van nieuwbouw rekent NHG standaard met 8% bijkomende kosten en bedraagt de maximale koop-/aanneemsom dus € 245.370,37.

 

Sinds 1 juli 2004 wordt rekening gehouden met de eigenwoningreserve, voor meer informatie over de beperking van renteaftrek kunt u terecht bij uw hypotheekadviseur.Terug naar boven


O
Onder bod zijn

Toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen.

Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wél mogelijk.Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op

de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door

de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.Ontbindende voorwaarden

Geldige redenen om de koop (of verkoop) van het huis te annuleren. Ontbindende voorwaarden staan in het koopcontract. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden:
·         het verkrijgen van een hypotheek
·         het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie
·         het verkrijgen van een woonvergunning
·         de uitkomst van een bouwkundig onderzoek

Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in de wet, of in het koopcontract staan.Opstalverzekering

Daarmee is uw huis (niet de inboedel) verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen.

Verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.Optie
Een recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

Opzegtermijn
Aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.

Ouderdomsclausule

Als een woning niet die eigenschappen heeft, die men van nieuwe(re) woningen kan verwachten, wordt vaak een ouderdomsclausule opgenomen (Voorbeeld: de koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan ...jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.Overbruggingskrediet
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.

Overdrachtsbelasting

Een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken.

Momenteel is het percentage 2% voor (recreatie)woningen, 6% voor overige zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand.

 Overlijdensdekking
De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aangewend om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.

Terug naar boven


P
Passeren
De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

Terug naar boven


R
Recht van hypotheek
U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

Recht van overpad

Recht van overpad of recht van voetpad is een een servituut of erfdienstbaarheid en wordt in het Nederlandse Nieuw Burgelijk Wetboek genoemd. Het recht van overpad is een inperking van de rechten van de eigenaar en de gebruiker. Het betekent dat bepaalde anderen (meestal zijn dat buren) niet gehinderd mogen worden bij het oversteken van het stuk grond in kwestie. Een dergelijk recht is veelal ontstaan, of in een notariële akte gevestigd, wanneer de openbare weg alleen op die manier vanuit een bepaald grondstuk te bereiken is.Rendement
Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendement hebben.

Rentevaste periode
De periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.

Roerende goederen
Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden.

Terug naar boven


S
Sleutelverklaring
Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering, het overhandigen van de sleutels, op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

Splitsen in appartementsrechten
Horizontale splitsing is het splitsen van het pand in afzonderlijke, zelfstandige gebruikseenheden. Deze gebruikseenheden worden appartementsrechten genoemd.

Splitsingsvergunning

Een splitsingsvergunning wordt verleend als aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan:

 • als het woongebouw buiten een (toekomstig) stadsvernieuwingsgebied ligt en het pand moet worden gesplitst.

 • als de woning in goede staat verkeert, dat wil zeggen: de fundering kan nog 25 jaar mee, de eerst komende 10 jaar zijn geen ingrijpende verbouwingen aan het casco nodig.

 • als de maximaal redelijke huurprijzen van de afzonderlijke woningen hoger zijn dan de huursubsidiegrens.


Als er één of meer woningen lager is dan de huursubsidiegrens is soms toch splitsing mogelijk. In dat geval moeten alle zittende huurders, van die woningen met een huurprijs lager dan de huursubsidiegrens in dit betreffende pand deze woningen willen kopen.


Terug naar boven


T
Taxatie
Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel ( voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.

Tophypotheek
Het hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis.

Transportakte
Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

Terug naar boven


V
Variabele rente
Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

Vereniging van Eigenaren
Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Voorlopige teruggaaf
De aftrekbare hypotheekrente kan met een voorlopige teruggaaf per maand verrekend worden. U krijgt elke maand netto meer geld in handen. Bel de Belastingtelefoon 0800 0443 voor een formulier om voorlopige teruggaaf aan te vragen.

Vraagprijs

Een uitnodiging tot het doen van een bod.Vrij op naam - VON

Koopt u een huis 'vrij op naam' dan betekent dat de wettelijk te maken overdrachtskosten zoals overdrachtsbelasting, transportakte en kadastraal recht zijn inbegrepen in de koopsom.Vrije verkoopwaarde
De waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.

Terug naar boven


W
Waarborgsom
De aanbetaling aan de koper die in het koopcontract kan zijn opgenomen. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die u als kopermoet betalen als u niet aan de verplichtingen kan voldoen. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan.

Wat betekent die Afkorting?

 

t.k.                                                    =  te koop

k.k.                                                   =  kosten koper

vr.p                                                   =  vraagprijs

v.o.n.                                                 =  vrij op naam

p.n.o.t.k.                                            =  prijs nader overeen te komen

e.w.                                                   =  eengezinswoning

h.h.                                                    =  herenhuis

app.                                                   =  appartement

bijdr.                                                  =  bijdrage

vve.                                                   =  vereniging van eigenaren

e.g.                                                    =  eigen grond

uitz.                                                    =  uitzicht

ben.w.w                                              =  beneden woning

bov.w.                                                =  boven woning

opp.                                                    =  oppervlak

kmr. of k                                             =  kamer

wk.                                                     =  woonkamer

slp.                                                     =  slaapkamer

kkn.                                                    =  keuken

v.v.                                                    =  voorzien van

ind.                                                    =  indeling

m.                                                     =  met

c.v.                                                    = centrale verwarming

beg.gr. of b.g.                                    =  begane grond

verd.                                                 =  verdieping

geh.gemod.                                        =  geheel gemoderniseerd

geren.                                               =  gerenoveerd

ged.                                                  =  gedeeltelijk

roy.                                                   =  royale

evt.                                                   =  eventueel

bj.                                                     =  bouwjaar

karakt.                                               = karakteristiek

aanv.                                                 =  aanvaarding

i.o.                                                     =  in overleg

o.v.                                                    =  openbaar vervoer

o.a.                                                    =  onder andere

o.g.                                                    =  onroerend goed

NVM                                                   =  Nederlandse Vereniging van Makelaars in

                                                             Onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

WOZ                                                  =  Wet Waardering Onroerende Zaken

w.m.a.                                                =  wasmachineaansluiting

Rvs.                                                    =  roestvrijstaalWoonvergunning
In een aantal gemeenten is - beneden een bepaalde koopprijs - een woonvergunning nodig. Een woonvergunning geeft u het recht om in het door u gekochte huis, in een bepaalde gemeente te gaan wonen.

WOZ-waarde
Bent u eigenaar van een stuk grond of een pand, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking. Hierin staat de waarde van uw grond of pand zoals de gemeente die heeft vastgesteld. Hoe de gemeente dat bepaalt, staat in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Terug naar boven


Z
Zoekopdracht
Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.

Terug naar boven

Terug naar informatie